Spara offentliga medel

Hansel ska förbättra produktiviteten inom den offentliga förvaltningen. Forskningen visar att centraliserad upphandling ger besparingar jämfört med decentraliserad upphandling. Vid centraliserad upphandling är det tack vare de stora volymerna ofta möjligt att uppnå prisfördelar samtidigt som resursåtgången på upphandlingen minskar. Ekonomiskt mervärde uppkommer dessutom genom professionell och effektiv avtalshantering under avtalsperioden.

Det är inte lätt att göra sparkalkyler för upphandlingar. Hansel har redan i tio år tillämpat en grov besparingsberäkning, som grundar sig på en studie av Helsingfors finska handelshögskola (Karjalainen et al. 2008) om besparingar av samordnade upphandlingar. Enligt studien genererade en centraliserad verksamhetsmodell i upphandlingsverksamheten besparingar på ungefär 20–25 procent, beroende på kategori.

Forskningen visar att centraliserad upphandling ger besparingar.

Beräkningar med denna modell visar att man med Hansels samordnade upphandlingar 2018 åstadkom kalkylmässiga besparingar på över 300 miljoner euro jämfört med en situation med decentraliserade upphandlingar. Modellen drar också nytta av den potentialberäkning som ingår i Hansels ramavtal, men den beaktar inte till exempel arbetstid, kostnader för resursfördelning eller eventuellt kompetensunderskott som en decentraliserad modell eventuellt medför.

Sparakalkylerna för samordnad upphandling görs inom Hansels kategorihantering. I kalkylerna analyseras avtalen utifrån tillgängliga data om upphandlingsobjektet och leverantörsmarknaden. De priser som erhålls vid konkurrensutsättning jämförs sedan med tillgängliga referenspriser från marknaden eller benchmarkingpriser. Ifall upphandlingsobjektet inte nämnvärt avviker från tidigare upphandling, jämförs priserna från konkurrensutsättningen med de tidigare avtalspriserna. Alltid finns det inte lämpliga jämförpriser att tillgå, och då fastställs avtalsspecifika mätare för kostnadsfördelarna med den samordnade upphandlingen.

Samhällspåverkan genom upphandlingar, vilken i sig består av flera olika komponenter, togs upp på debatt ett antal gånger under senaste år. Utöver samordnade upphandlingar genomför vi ofta också kundspecifika konkurrensutsättningar som ska ge kunderna större nytta och genomslagskraft. Det är som känt inte lätt att systematiskt mäta påverkanseffekterna av konkurrensutsättning.

Vi har redan i flera år samlat in data om anskaffningsvärde, erhållna besparingar och kundnöjdhet vid kundspecifik konkurrensutsättning. År 2019 kommer vi att utveckla mätningen av effekterna av dessa konkurrensutsättningar och på så sätt utvidga analyserna till ansvarsfrågor, innovation, kompetensutveckling samt kvaliteten på produkter och tjänster.