Verkställande direktören har ordet

Förändring hägrar

År 2018 var ett arbetsfyllt år för Hansel. Samtidigt som alla våra tjänster slog nya försäljningsrekord, beredde vi i rask takt en fusion med KL-Kuntahankinnat. Det krävde arbetsinsatser utöver det vanliga av oss alla, och jag är synnerligen glad över att våra medarbetare vid utgången av det slitsamma året ändå gav ett toppbetyg i medarbetarnöjdhetsmätningen.

Under våren förhandlade vår ägare, Finansministeriet, med Kommunförbundet, som äger KL-Kuntahankinnat, om att skapa en gemensam upphandlingsenhet för den offentliga sektorn. Sammanslagningen ansågs vara en rationell lösning på många grunder. Bland annat skulle det underlätta utvecklingen av upphandlingskompetens, ge en bredare kundkrets tillgång till experttjänster och garantera effektivare upphandling tack vare större volymer.

Beredningen arbetade intensivt för sammanslagningen under andra halvåret. Flera integrationsgrupper planerade sammanslagningen av affärsverksamheten och administrationen, och det ordnades träffar för medarbetarna. Jag deltog personligen i flera tillställningar på olika håll i landet och lärde känna våra framtida kunder. Strax före jul stod det dock klart att det behövs mer tid för beredningen, och fusionen sköts fram till hösten 2019.

En konkret åtgärd för att genomföra fusionen var att bygga om våra lokaler i Posthuset till ett aktivitetsbaserat kontor och bereda plats för nya medarbetare. I de överraskande moderna och funktionella nya lokalerna har även medarbetarnas arbetsiver fått ett lyft.

Årsförsäljningen för samordnade upphandlingar närmar sig redan 900 miljoner euro, vilket är ett fint resultat med tanke på sparsam hushållning med offentliga medel. Vi bearbetar kontinuerligt våra avtal för att de ska motsvara kundernas behov så bra som möjligt. En ny lansering 2018 inom samordnad upphandling var implementeringen av dynamiska inköpssystem. De är speciellt väl lämpade för sektorer där förändringarna sker snabbt och kräver flexibilitet.

Även inom experttjänsterna var året fullt av aktivitet. Både antalet av och beloppet på våra populära konkurrensutsättningsprojekt överträffade resultatet för året innan. Utvecklingstjänster etablerade sin plats i vårt utbud, och för små kundorganisationer lanserade vi en ny tjänst, upphandling som service. Det har varit glädjande att se hur stor efterfrågan det finns på vår expertis.

Som det framgår av föreliggande årsberättelse har vi haft ett arbetsfyllt år 2018. I berättelsen ingår också en ingående redovisning av vårt aktiva ansvarsarbete så som en stor upphandlingsenhet sig bör. Under 2019 kommer vi att jobba och utvecklas vidare – och senare under året betjäna nya kommunala kunder.

Anssi Pihkala
verkställande direktör