Noter till årsredovisningen

1. Redovisningsprinciper

1.1 Värderingsprinciper

Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. Programvarulicenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Poster i främmande valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen.

1.2 Bokslutets jämförbarhet

Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2018 och 2017.

2. Noter till resultaträkningen

 

2.1 Personalkostnader och medeltal anställda 2018 2017
Löner -6 279 828,41 -5 558 198,78
Verkställande direktörens samt styrelsens löner och arvoden -310 253,25 -310 365,70
Pensionskostnader -1 192 440,90 -1 071 733,06
Övriga lönebikostnader -227 103,46 -232 761,71
Personalkostnader totalt -8 009 626,02 -7 173 059,25
Sammanlagt belopp för anställningsförmåner -84 123,39 -84 561,16
Antal anställda
Vid räkenskapsperiodens slut 95 94
Medelantal under räkenskapsperioden 90 83
2.2 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Programvarulicenser -19 144,00 -17 576,35
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier -69 765,60 -34 784,88
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt -88 909,60 -52 361,23
2.3 Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag 282 871,85 0,00
Andra övriga rörelseintäkter 105 520,28 179 100,00
388 392,13 179 100,00
2.4 Övriga rörelsekostnader
Administrativa kostnader -2 140 346,41 -1 651 327,06
Lokalkostnader -575 204,18 -619 955,57
Telefon-, datakommunikations- och kontorskostnader -842 169,36 -640 291,55
Marknadsföringskostnader -96 132,75 -50 942,65
Resekostnader -100 414,06 -79 181,91
Representationskostnader -1 786,15 -3 011,86
Andra övriga rörelsekostnader -141 543,34 -140 963,30
Övriga rörelsekostnader totalt -3 897 596,25 -3 185 673,90
2.5 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 651,47 129,48
Valutakursvinster 0,00 820,17
Övriga intäkter från värdepapper 14 928,69 17 063,65
Finansiella intäkter totalt 15 580,16 18 013,30
Finansiella kostnader
Räntekostnader -10,29 -470,87
Valutakursförluster -449,52 -0,09
Övriga kostnader för värdepapper -1 424,15 0,00
Finansiella kostnader totalt -1 883,96 -470,96
2.6 Arvoden till revisorer
Revisionsarvode -11 138,96 -8 657,32
Övriga arvoden -119 142,18 -36 150,79
Arvoden till revisorer totalt -130 281,14 -44 808,11
3. Noter om aktiva i balansräkningen 2018 2017
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 483 130,22 449 193,46
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 33 936,76
Anskaffningsutgift 31.12 483 130,22 483 130,22
Ackumulerade avskrivningar 1.1 -413 165,46 -395 589,11
Avskrivningar under räkenskapsperioden -19 144,00 -17 576,35
Ackumulerade avskrivningar 31.12 -432 309,46 -413 165,46
Balansvärde 31.12 50 820,76 69 964,76
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 889 536,08 809 899,92
Ökning under räkenskapsperioden 174 707,76 79 636,16
Anskaffningsutgift 31.12 1 064 243,84 889 536,08
Ackumulerade avskrivningar 1.1 -785 180,90 -750 396,02
Avskrivningar under räkenskapsperioden -69 765,60 -34 784,88
Ackumulerade avskrivningar 31.12 -854 946,50 -785 180,90
Balansvärde 31.12 209 297,34 104 355,18
Det uppstår ingen avskrivningsdifferens.
3.3 Fordringar
Reseförskott 12 078,72 16 902,08
Övriga fordringar totalt 12 078,72 16 902,08
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av kostnader 1 400 273,46 136 646,12
Pensionsförsäkringskostnader 53 451,00 0,00
Resultatregleringar totalt 1 453 724,46 136 646,12
3.5 Finansiella värdepapper Bokfört värde Bokfört värde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 130 415,21 2 124 346,76
2 130 415,21 2 124 346,76
Marknadsvärde Marknadsvärde
2 264 887,28 2 310 964,70
2 264 87,28 2 310 964,70
4. Noter om passiva i balansräkningen 2018 2017
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 12 500 000,00 12 500 000,00
Minskning av aktiekapital 7 500 000,00 0,00
Aktiekapital 31.12 5 000 000,00 12 500 000,00
Bundet eget kapital totalt 5 000 000,00 12 500 000,00
Eget fritt kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1 0,00 0,00
Ökning i fonden för inbetalt fritt eget kapital 7 500 000,00 0,00
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 7 500 000,00 0,00
Balanserad vinst/förlust 1.1 3 741 324,36 3 557 033,83
Balanserad vinst/förlust 31.12 3 741 324,36 3 557 033,83
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -671 752,61 184 290,53
Eget fritt kapital totalt 10 569 571,75 3 741 324,36
Eget kapital totalt 31.12 15 569 571,75 16 241 324,36
Vinstmedel enligt balansräkningen 31.12
4.2 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlöner inkl. sociala avgifter 1 007 486,56 889 841,77
Löneskulder inkl. sociala avgifter 893 110,60 751 803,00
Pensionspremieskuld 0,00 9 294,00
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 0,00 2 464,73
Periodisering av kostnader för räkenskapsperioden 16 544,42 27 860,40
Resultatregleringar totalt 1 917 141,58 1 681 263,90
5. Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
5.1 Närståendetransaktioner
Av bolagets omsättning härrör 1 682 383,18 euro (15,4 %) från budgetstaten eller från organisationer utanför budgetstaten som är bundna till staten för försäljning av experttjänster.
5.2 Säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga egna ansvarsförbindelser
Hyresansvar, kortare än ett år 745 568,04 723 852,48
Hyresansvar, längre än ett år 3 212 753,94 0,00
Leasingansvar, kortare än ett år 147 327,51 130 033,74
Leasingansvar, längre än ett år 116 080,31 201 556,08
Säkerheter och ansvarsförbindelser totalt 4 221 729,80 1 055 442,30
Elderivat
Marknadsvärde 27 024 410,71 -3 025 636,20
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 61 136 425,43 59 200 588,86

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrättats av Finansministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen till Finansministeriet. En företrädare för Finansministeriet fungerar som ordförande för uppföljningsgruppen och uppföljningsgruppen rapporterar efter behov till Finansministeriets ledning. Uppföljningsgruppens tvååriga mandat gick ut 31 december 2018. Finansministeriet kommer inom en snar framtid att tillsätta uppföljningsgruppen för följande tvåårsperiod.

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringsavtal som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 2022.

5.3 Pågående rättegångar

Vid utgången av 2018 hade Hansel hänskjutit sju klagomål till marknadsdomstolen, som gällde tre olika konkurrensutsättningar. Tre av dessa klagomål gäller upphandlingsbeslut som strukits till följd upphandlingsrättelse. Vid utgången av 2018 hade Hansel två oavslutade mål vid högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom är bolaget part i en pågående rättegång i förvaltningsdomstolen gällande handlingars offentlighet. Hansel fick under 2018 två beslut av marknadsdomstolen som avslog överklagan.