Automation och artificiell intelligens introduceras i upphandlingar

Hansel verkar aktivt i statens samarbetsgrupp för artificiell intelligens och har också planer på introducera automatiserade funktioner i den egna verksamheten.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning handhade under 2018 den övergripande styrningen av statsförvaltningens AI-nätverk. Hansel har bidragit till samarbetsgruppen i synnerhet med synpunkter ur upphandlingsperspektivet. Nätverket har sammanträtt flera gånger för att behandla status för koncepttest (PoC, Proof of Concept) och exempel på praktiska tillämpningar. Intressanta presentationer ordnades bland annat på FPA, Skatteförvaltningen och OP-gruppen. År 2019 kommer nätverket att fokusera på etiska frågor gällande AI samt problematiken gällande användningen av finska.

Ett av de samarbetsprojekt som vi deltar i handlar om en gemensam serviceplattform för koncerntjänsterna. Projektet ska utreda om det verkligen finns ett behov av en centraliserad gemensam leverantörsplattform. Utredningen ska vara klar under början av 2019. Hur plattformen ska byggas upp i praktiken utreds senare, om utredningen visar att det finns ett behov. Ett av alternativen är robotisering. Samarbetsgruppen för statens tjänsteleverantörer kommer separat överens om de följande stegen.

Inom den egna verksamheten utredde Hansel under 2018 förutsättningar och möjligheter för automatisering av kundsupportprocessen. Utredningen fokuserade på en kartläggning av fördelarna med automatisering för kundtjänsten samt möjligheterna till ett rationellare och effektivare tillhandahållande av Miniplus-tjänsten eller hela serviceprocessen med hjälp av moderna programvarulösningar. Resultatet var en färdplan som vägleder oss i de första testerna med att tillämpa automatisering av våra tjänster under 2019.