Aktiv påverkan nationellt och inom EU

Hansel främjar effektiv och smidig offentlig upphandling genom att påverka både den nationella lagstiftningen och unionslagstiftningen. År 2018 gav Hansel elva utlåtanden till olika ministeriet och deltog aktivt i projekt som bereds av EU-kommissionen.

En stor del av påverkansinsatserna 2018 gällde ändringen av lagen om Hansel Ab. Hansel deltog aktivt i lagberedningen och en expert från Hansel hördes av riksdagens ekonomiutskott. För att möjliggöra en fusion av Hansel och KL-Kuntahankinnat ändrades lagen så att även andra än staten kan äga aktier i Hansel Oy. Samtidigt utvidgades bolagets kundkrets till att utöver de nuvarande statliga kunderna omfatta bland annat kommunerna, samkommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och Keva.

Hansel bistod under 2018 EU-kommissionens arbetsgrupp som ska se över CPV-koderna som används för specificering av upphandlingen. Hansel samlade från finländska upphandlande organisationer in förbättringsförslag och synpunkter på användningen av CPV-koderna och förmedlade dem till kommissionen.

Hansel deltog också i EU-kommissionens samråd om annonsering av upphandlingar. Reglerna för annonsering av offentlig upphandling kommer att ses över 2022–2023. Syftet är att göra det lättare att annonsera om upphandling och minska det administrativa arbetet för annonseringen.

Hansel lämnade följande utlåtanden under 2018:

 • Statens revisionsverk: Utlåtande om utkastet till revisionsberättelse om centraliserade IKT-tjänster
 • FM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av lagen om statskontoret
 • FM: Utlåtande om regeringens proposition till lag om elektronisk fakturering (Hansel hördes i riksdagen i januari 2019)
 • MM: Utlåtande om förslag till lag om ändring av avfallslagen
 • FM: Utlåtande om riktlinjerna för lagring och förvaltning av information inom den offentliga förvaltningen
 • FM: Utlåtande om riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster
 • ANM: Utlåtande till ANM om riksdagens justitieombudsmans begäran om utlåtande om inköpscentralernas kommissioner
 • UM: Utlåtande om Europaparlamentets utkast till rapport om förordningen om tillträdet av varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling
 • KM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om ändring av landsvägslagen och vissa lagar som har samband med den
 • KM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
 • FM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Intern revision granskade GDPR-rutinerna
Hansels styrelse valde som tema för intern revision 2018 efterlevnaden av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som började tillämpas i maj 2018.