Hansel möjliggör möten inom upphandlingssektorn

Hansel erbjuder sina kunder och samarbetspartner flera olika forum för spridning av information och etablering av nätverk med andra inom upphandlingssektorn. Evenemangen har olika teman och ordnas på olika platser, men kärnan i dem är alltid att höja upphandlingskompetensen.

Till exempel Hansel Networks under hösten 2018 fokuserade på avtalshantering.

”Det är allmänt känt att lyckad konkurrensutsättning och tydliga avtalsvillkor spelar en stor roll vid offentlig upphandling. För att avtalsperioden ska förlöpa i god ordning beror dessutom på att leverantören och beställaren har ett bra samarbete och att man till exempel följer avtalsvillkoren. Vi ville ordna ett Network-möte om avtalshantering, för att organisationerna ska vara nöjda med sina upphandlingsavtal även efter att bläcket torkat på underskrifterna”, berättar Tuomo Vuorinen som fungerade som Network-facilitator.

Precis som alltid på Hansel Network förväntades deltagarna delta aktivt. Genom att motarbeta den vanliga modellen där en talar och de övriga lyssnar kan man dra nytta av enorma mängder kunskap och erfarenhet. Deltagarna är ju toppexperter på sina respektive områden.

Kunder och leverantörer runt samma bord

Genom att ordna olika slags evenemang erbjuder Hansel också avtalsleverantörerna möjligheter att träffa sina kunder. På sådana möten kan vardera parten få värdefull information och tips för hur de var för sig kan utveckla verksamheten så att betjänar kunden bättre. Till exempel lokaldagen som Hansel ordnade i samarbete med Senatfastigheter utgjorde en mötesplats för kunderna och leverantörerna inom Hansels ramavtal för verksamhetslokaler. Leverantörerna hade egna montrar på lokaldagen. Detta miniexpo hade en naturlig koppling till seminarieutbudet under dagen eftersom de ordnades på samma område.

Utställningsmontrar är det vanligaste sättet för Hansels leverantörer att delta i evenemangen, men det finns också andra alternativ. På hackaton för mötestjänster 5 mars 2018 samlade kunderna och avtalsleverantörena sina krafter för att ta fram bättre mötestjänster. Det gemensamma målet för företagen som tillhandahåller mötestjänster och Hansels kunder som hanterar mötesarrangemang var att hitta innovativa lösningar på utmaningar som de råkar ut för i arbetet.

Evenemanget var utformat som ett hackaton, där grupper på 5–6 personer tog itu med utmaningar som valts på förhand. Resultatet av det informella arbetet redovisades genom att grupperna fick pitcha sina idéer för de övriga deltagarna. Både kunderna och leverantörerna berömde denna möjlighet att spåna tillsammans.

”Det var roligt att sporra grupperna att hitta på genuint egna lösningar. Resultatet blev många användbara idéer för planeringen av den nya avtalsperioden”, säger kategorichef Minna Isoherranen som ledde evenemanget.

Händelser 2018

  • Hackaton för mötestjänster 5.3.2018
  • Valtio Expo 8.5.2018
  • Hansel Network 2.10.2018 och 1.11.2018
  • Högskolornas it-dagar 6–7.11.2018
  • Fordonsinfo 9.11.2018
  • Lokaldag 13.11.2018