Förberedelser för en sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat

Förberedelserna för en sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat inleddes våren 2018. Syftet med sammanslagningen är att statens, kommunernas och de nya landskapens samordnade upphandlingar ska kunna skötas på ett och samma ställe. Då kan upphandlingskompetensen utvecklas och inköpsvolymerna sammanslås till större helheter, vilket effektiviserar upphandlingen och ger skattebesparingar. Arrangemanget möjliggör också enhetligare processer vid konkurrensutsättning, vilket gör det lättare för alla företag att delta i offentliga anbudsförfaranden.

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade en sammanslagning av KL-Kuntahankinnat Oy och Hansel Ab vid sitt sammanträde 18 maj 2018. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation fattade beslut i ärendet 24 maj 2018. Arrangemanget krävde en ändring av Hansel-lagen som trädde i kraft 1 januari 2019. Avsikten var att fusionen genomförs vid ingången av 2019, men i slutet av 2018 beslutade man att det behövs mer tid för beredningen och att fusionen skjuts upp till andra halvåret 2019.

Bättre samordnad upphandling

Den strategiska ledningen av upphandlingsverksamheten och utvecklingen av upphandlingskompetensen har varit mycket på tapeten de senaste åren. Som underlag för organiseringen av upphandlingarna och upphandlingsbesluten behövs också allt mer detaljerad information om hur skattemedlen används. Dessa två aspekter har varit en av de största orsakerna till att man vill ha en enda inköpscentral.

”Det är positivt att experterna i de två bolagen genom fusionen kan slå ihop sina erfarenheter och tillsammans ta fram ännu bättre arbetsmetoder. Nyckelord vid utvecklingsarbetet är planenlighet, målinriktning och automatisering”, säger Hansels verkställande direktör Anssi Pihkala.

Upphandlingsverksamhet som sköts på ett professionellt sätt kräver förutom produktkännedom även god förtrogenhet med upphandlingslagstiftningen, kundernas behov och marknaden. Då inköpscentralen upphandlar varor och tjänster tar den också hänsyn till bland annat ansvarsfrågor och främjar innovation.

Genom fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat kan processerna och verktygen för upphandling digitaliseras snabbare, vilket gör verksamheten smidigare och effektivare i både de upphandlande enheterna och leverantörsföretagen. Stegvis lanseras också mångsidiga utvecklingstjänster inom upphandlingar till en bredare kundkrets.

Kommunerna och staten upphandlar för cirka 35 miljarder euro per år, av vilket det sammanslagna Hansels andel beräknas vara omkring tre miljarder euro. Gemensam upphandling beräknas ha en sparpotential på över 20 procent. De största synergierna och besparingarna vid gemensam upphandling nås vid anskaffning av produkter och tjänster i standardform och i stora volymer. De kan ge stora besparingar, vilket offentlig upphandling ska ge vid sidan om kvalitativa aspekter.

Spara offentliga medel
Hansel ska förbättra produktiviteten inom den offentliga förvaltningen.