Hansel Ab

Hansel är ett icke-vinstdrivande statsägt aktiebolag, vars mål är att generera besparingar för staten med en resultatgivande upphandlingsverksamhet. Hansel konkurrensutsätter och administrerar ramavtal om och dynamiska inköpssystem för upphandling av tjänster och produkter. Förutom samordnade upphandlingar erbjuder Hansel sina kunder experttjänster inom upphandling, bestående av kompetens inom konkurrensutsättning och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten.

Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna under anbudsförfaranden. Hansels mål är att ordna anbudsförfarandena på så sätt att marknaden fungerar effektivt och det uppstår konkurrens.

Hansels roll och uppgift som inköpscentral har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt vissa andra statliga enheter. Genom en lagändring som antogs i december 2018 kan även kommuner och församlingar bli kunder hos Hansel. Lagändringen ingick i beredningen av en sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat, som ska genomföras 2019.

Inköpscentralen främjar med sin verksamhet offentliga upphandlingar av god kvalitet.

Hansel finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för ramavtalen av leverantörer och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. År 2018 var den genomsnittliga serviceavgiften 0,99 procent (2017: 1,04 procent). Finansministeriet ansvarar för ägarstyrningen av bolaget.

Hansels egna upphandlingar uppgick till 4,1 miljoner euro 2018. Bolaget upphandlar genom tillämpning av samordnad upphandling alltid då det är möjligt. Om inga ramavtal eller dynamiska inköpssystem som lämpar sig för upphandlingen är tillgängliga, görs upphandlingen enligt bolagets processer. Finansministeriet ansvarar för ägarstyrningen av bolaget.

Hansel är medlem i följande organisationer

 • Finnish Business & Society ry
 • Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
 • Helsingforsregionens handelskammare
 • Förening av offentliga upphandlingar r.f.
 • Oy Nooan Arkki Ab (WWF Green Office)
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry (Arbetsgivarna för servicebranscherna)
 • Sisäiset tarkastajat ry
 • ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
 • Suomen Liikematkayhdistys ry
 • Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
 • Suomen Tilaajavastuu Oy
 • Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry

Skatteavtryck

2018 2017 2016 2015
Omsättning, tusen euro 10 922 10 435 9 598 9 072
Rörelsevinst, tusen euro -686 203 451 388
Balansomslutning, tusen euro 18 711 19 252 19 150 19 981
Betalda och redovisade skatter, tusen euro 3 589 3 691 3 501 3 323
Investeringar, tusen euro 175 114 74 0