Många nya rekord

Hansels affärsverksamhet fortsatte att växa 2018. Inom samordnad upphandling var aktiviteten stor med avseende på både försäljningen och upphandlingsvolymen. Försäljningen av experttjänster ökade med nästan 200 000 euro.

Samordnade upphandlingar

Värdet på de samordnade upphandlingarna slog 2018 ett nytt rekord på 895 miljoner euro (2017: 830 miljoner euro). Antalet upphandlingsprojekt uppgick till 22 och inom dessa fattades 201 inköpsbeslut. Dessutom upprättades fyra dynamiska inköpssystem för långtidsboende inrikes, datorer med operativsystemen iOS/OS X, it-konsultering samt företagshälsovård. Ramavtalen utvecklades för att ännu bättre svara mot behoven och preliminära utredningar startades på begäran av kunderna också vad gäller helt nya produktgrupper, såsom anställningsförmåner (t.ex. motions- och lunchförmån) och avfallshantering. Dessa kommer eventuellt att upphandlas under 2019.

I början av 2018 gjordes en mätning av hur nöjda avtalsleverantörerna var med Hansel. På skalan 1–5 fick Hansel ett gott betyg: 4. Inom kategorihantering pågick flera utvecklingsprojekt, av vilka de största gällde digitaliseringen av förenklad upphandling och implementeringen av dynamiska inköpssystem. Med dynamiskt inköpssystem (DIS) avses ett elektroniskt upphandlingsförfarande som är öppet under hela förfarandet för alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Hansel ökade också satsningarna på servicecentralssamarbetet. Vid utgången av året uppgick antalet kategorier till 17 och de omfattade över 90 ramavtal och dynamiska inköpssystem.

Utvecklingen av samordnad upphandling

Kundernas upphandlingar

År 2018 tillhandahöll Hansels experter upphandlingstjänster till kunder till ett värde om cirka 1 345 000 euro (2017: 1 269 000 euro). Av detta belopp bestod 153 000 euro av Miniplus-upphandlingar (2017: 157 000 euro), och resten av kundernas egna upphandlingar. Utöver 161 upphandlingar för kunder utfördes 53 Miniplus-upphandlingar. Arbetsinsatsen för dessa var cirka 1 600 dagsverken. Dessutom bistår våra experter kostnadsfritt kunder i deras egna interna upphandlingar inom ramen för de samordnade processerna. Under 2018 genomfördes 145 sådana interna upphandlingar.

Vi har redan inarbetade rutiner med många kunder beträffande avtal om konkurrensutsättningsuppdragen.

Vi har redan inarbetade rutiner med många kunder beträffande avtal om konkurrensutsättningsuppdragen. De kundspecifika upphandlingarna varierar från vetenskaplig utrustning till experttjänster. Största delen av upphandlingarna gäller IKT-tjänster.

Våren 2018 gjorde KPMG en utredning av hur verkningsfulla Hansels upphandlingstjänster är. Enligt mätningen gav tjänsterna utan undantag identifierbar nytta för kunderna. Ledtiderna konstaterades ha blivit kortare och kvaliteten bättre samtidigt som kunderna hade mer egna resurser till förfogande för att definiera substansfaktorer vid upphandlingen. Faktorer som enligt mätningen hade haft en positiv inverkan på kvaliteten var Hanselexperternas roll i upphandlingssamordningen, den allmänna kännedomen om statsförvaltningen samt teknisk säkerhet i fråga om upphandlingsprocessen. Kundnöjdheten i fråga om experttjänsterna är fortsättningsvis god.

Utvecklingstjänster inom upphandlingar

Efterfrågan på experttjänster inom upphandlingar var god 2018 och resulterade i en omsättning på 338 000 euro (2017: 240 000 euro). År 2018 genomförde Hansel sammanlagt 22 utvecklingsuppdrag, av vilka de till penningvärdet största gällde Strålsäkerhetscentralen och Finansministeriet. Största delen av utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, avtalshantering och utveckling av leverantörssamarbetet.

Inriktade projekt används för att lösa kundernas enskilda problem, och tjänsten utvecklare av upphandling lämpar sig för mer omfattande och långvariga uppdrag. I det senare fallet flyttar Hansels utvecklingschef in i kundens organisation för en överenskommen tid. Under 2018 pilottestades också en ny tjänst för organisationer som hör till budgetstaten. Den nya tjänsten, upphandling som service, går ut på att kundorganisationen lägger ut en del av genomförandet och styrningen av upphandlingarna till Hansel. Enheten har också deltagit aktivt i projektet för ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Ny tjänst för kunder inom samordnad upphandling
Hansel lanserade det första dynamiska inköpssystemet (DIS) sommaren 2018.
Miljöaspekter vägde tungt vid taxiupphandling
Sommaren 2018 inleddes en ny era på Finlands livligaste taxistolpe på Helsingfors-Vanda flygplats.
Upphandlingsverksamhet fås även som en tjänst
År 2018 pilottestade vi ett nytt totalservicekoncept för sådana upphandlingsenheter som saknar resurser eller kompetens för upphandlingsuppgifterna.