Tjänster och organisation

Hansels organisation utgörs av en personal på 95 experter och en styrelse som väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka en är personalrepresentant. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på framställan av verkställande direktören. År 2018 bestod ledningsgruppen av sex personer, inklusive verkställande direktören, enligt följande: verkställande direktör Anssi Pihkala (f. 1963), kategoridirektör Susanna Närvänen (f. 1963), direktören för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966), ekonomidirektör Kirsi Koivusaari (f. 1966), kunddirektör Petri Kalavainen (f. 1962) och direktören för den digitala affärsverksamheten Mikko Saavalainen (f. 1979, medlem i ledningsgruppen från 1.3.2018).

I utnämningen av bolagsstyrelsen och ledningsgruppen iakttas statens principer om ägarstyrning, som säkerställer bland annat jämlikhet och jämställdhet.

I sitt beslutsfattande följer Hansel finska aktiebolagslagen och Hansels bolagsordning. Hansel har ett kontor som är beläget i Huvudposthuset i Helsingfors. Hansel har ingen verksamhet utomlands.

Affärsverksamhet

Hansels affärsverksamhet är indelad i tre sektorer: samordnade upphandlingar, konkurrensutsättningstjänster och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten.

Risker förknippade med bolagets affärsverksamhet kartläggs tillsammans med en extern risksakkunnig med regelbundna matrisanalyser. Vid den senaste omfattande kartläggningen 2017 uppdagades två betydande risker, av vilken den ena gällde tillgången till personal och den andra ändringar i lagstiftningen och rättspraxis om offentlig upphandling. Följande riskkartläggning ska göras 2019.

Samordnade upphandlingar

Med samordnade upphandlingar avses ramavtal och dynamiska inköpssystem, via vilka Hansels kunder kan skaffa produkter och tjänster. Vid samordnad upphandling avtalas de allmänna villkoren för upphandlingsavtalet, till exempel upphandlingsobjektet, priserna och parternas ansvar och skyldigheter. Genom att använda Hansels avtal kan kunden säkerställa att en upphandling är lagenlig och underlätta avtals- och leverantörshanteringen. Vid samordnade upphandlingar granskar Hansel leverantörernas lämplighet och övervakar också att leverantörerna fullgör sina avtalsåtaganden och iakttar lämplighetsvillkoren under avtalsperioden.

Besparingar uppkommer genom att på en gång upphandla en tillräckligt stor volym av produkter och tjänster för så många kunder som möjligt. Samordnade upphandlingar inbringar betydande besparingar för staten såväl vad gäller priser som processkostnader för upphandlingar.

Hansel stöder sina kunder i så kallade förenklade konkurrensutsättningar inom ramen för samordnade upphandlingar. I Miniplus-tjänsten genomför Hansel en anpassad förenklad upphandling för kunden.

Konkurrensutsättningstjänster och juridiktjänster

Konkurrensutsättningstjänster är nödvändiga då det inte finns ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem för ett upphandlingsobjekt. Hansels konkurrensutsättningskonsulter och jurister är väl insatta i offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avtalsrätt. Genom att använda experttjänster är det möjligt att förvissa sig om att upphandlingarna konkurrensutsätts enligt reglerna, med bästa möjliga avtalsvillkor och med hänsyn till pris, kvalitet och ansvarsfrågor. Detta frigör kundens arbetstid för andra uppgifter, minskar den upphandlande enhetens risker och främjar spridning av bästa praxis.

Utveckling av upphandlingsverksamhet

Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten främjar en effektiv och ekonomisk upphandling och organisationens förmåga att förnya sig. Experterna erbjuder analystjänster samt förslag och lösningar för en effektiv styrning och ett ansvarsfullt genomförande av upphandlingarna. De förfogar över mångsidiga verktyg och information som de använder för att analysera upphandlingsverksamhetens nuläge och förbättra genomslagskraften. År 2018 började vi tillhandahålla upphandlingsverksamhet som utkontrakterad tjänst för små upphandlande enheter. Utvecklingsprocesserna utformas i ett nära samarbete med kunden.

 

Försvinn, processvinn
Med hjälp av Leanfilosofin och tjänstedesign ville man förbättra kundnöjdheten och kvaliteten, dra ner verksamhetskostnaderna och förkorta ledtiderna.