Balansräkning

AKTIVA 31.12.2018 31.12.2017
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 50 820,76 69 964,76
50 820,76 69 964,76
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 209 297,34 104 355,18
209 297,34 104 355,18
Bestående aktiva totalt 260 118,10 174 319,94
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 322 853,29 3 147 578,34
Övriga fordringar 12 078,72 16 902,08
Resultatregleringar 1 453 724,46 136 646,12
1 788 656,47 3 301 126,54
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 2 130 415,21 2 124 346,76
2 130 415,21 2 124 346,76
Kassa och bank 14 531 896,17 13 652 698,57
Rörliga aktiva totalt 18 450 967,85 19 078 171,87
SUMMA AKTIVA 18 711 085,95 19 252 491,81
PASSIVA 31.12.2018 31.12.2017
Eget kapital
Aktiekapital 5 000 000,00 12 500 000,00
Fritt eget kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 7 500 000,00 0,00
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 3 741 324,36 3 557 033,83
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -671 752,61 184 290,53
Eget kapital totalt 15 569 571,75 16 241 324,36
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott 6 264,54 0,00
Leverantörsskulder 710 866,09 825 857,07
Övriga skulder 507 241,99 504 046,41
Resultatregleringar 1 917 141,58 1 681 263,97
3 141 514,20 3 011 167,45
Främmande kapital totalt 3 141 514,20 3 011 167,45
SUMMA PASSIVA 18 711 085,95 19 252 491,81