Finansieringsanalys

 1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017
Kassaflödet i verksamheten:
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) -671 752,61 221 029,48
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Avskrivningar enligt plan 88 909,60 52 361,23
Finansiella intäkter och utgifter -13 696,20 -17 542,34
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -596 539,21 255 848,37
Förändringar i rörelsekapital:
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar 1 512 371,01 -21 634,34
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder 130 346,75 -81 668,03
Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter 1 046 178,55 152 546,00
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader -1 883,96 -1 291,13
Erhållna räntor från verksamheten 15 580,16 18 833,47
Betalda direkta skatter (–) 99,06 -36 738,95
Kassaflöde före extraordinära poster 1 059 973,81 133 349,39
Kassaflödet i verksamheten (A) 1 059 973,81 133 349,39
Kassaflöde för investeringarnas del:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) -174 707,76 -113 572,92
Kassaflöde för investeringarnas del (B) -174 707,76 -113 572,92
Kassaflöde för finansieringens del:
Återbetalning av säkerheter 0,00 0,00
Kassaflöde för finansieringens del (C) 0,00 0,00
Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) 885 266,05 19 776,47
Ingående likvida medel 15 777 045,33 15 757 268,86
Utgående likvida medel 16 662 311,38 15 777 045,33
885 266,05 19 776,47