Bolagets tjänster

Samordnade upphandlingar

Hansel hade vid slutet av året sammanlagt 88 ramavtal och fyra dynamiska inköpssystem (31.12.2017: 80 ramavtal) och, delområdena medräknade, hade Hansel sammanlagt 169 konkurrensutsatta helheter (2017: 161). Vid utgången av 2018 hade Hansel sammanlagt 403 avtalsleverantörer (2017: 380).

Hansels största ramavtal var IT-konsultation, vars marknadsvärde var 67 miljoner euro (2017: 52 miljoner euro). Det näst största avtalet var Företagshälsovårdstjänster med ett värde på 62 miljoner euro (2017: 61 miljoner euro). På tredje plats kom Lokalanvändningstjänster med en volym om 59 miljoner euro (2017: 48 miljoner euro).

De största eurobeloppen för användning av Hansels ramavtal hänförde sig till Finansministeriets, Försvarsministeriets, Undervisnings- och kulturministeriets och Kommunikationsministeriets förvaltningsområden. Hansel tillhandahåller kunderna ett allt bredare utbud av e-tjänster för upphandlingar och uppföljning av upphandlingsdata. Bolaget ordnar varje år evenemang för kunder och leverantörer och träffar intressenter.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. Alla kostnader och intäkter i anknytning till detta faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen (se punkt 5.2 i noterna).

Konkurrensutsättningstjänster

Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningstjänster 2018 uppgick till 1,3 miljoner euro (2017: 1,3 miljoner euro). Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt var 161 (2017: 132 projekt) med ett sammanräknat marknadsvärde om 565 miljoner euro (2017: 500 miljoner euro). De största kunderna 2018 var Trafikverket, Finansministeriet och Maakuntien tilakeskus Oy. Kunderna gav enheten åter igen ett gott betyg: 4,5 på skalan 1–5 (4,6 året innan).

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamheten

Utvecklingstjänsterna för upphandlingar hade en fakturering på 338 000 euro (2017: 240 000 euro). Enhetens största kunder (mätt i euro) var Strålsäkerhetscentralen, Sotedigi Oy och Finansministeriet. En stor del av utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, avtalshantering, utveckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor. Inriktade projekt används för att lösa kundernas enskilda problem, och tjänsten utvecklare av upphandling lämpar sig för mer omfattande och långvariga uppdrag. I det senare fallet flyttar Hansels utvecklingschef in i kundens organisation för en överenskommen tid.