Översikt över händelserna 2018

År 2018 präglades av förberedelserna inför fusionen med KL-Kuntahankinnat Oy. Kuntahankinnat tog i början av året initiativ till förhandlingar som snabbt utmynnade i en fusionsplan och ett fusionsavtal som tecknades i maj 2018. Enligt de två bolagens ägare, det vill säga staten respektive Finlands Kommunförbund, skulle en gemensam inköpsorganisation för den offentliga sektorn ge betydande fördelar för kunderna genom bättre upphandlingskompetens och ett större utbud av tjänster. En koncentrering av volymerna medför besparingar.

Det konstaterades att Hansels strategiperiod som började 2016 hade avslutats och att strategin hade genomförts till belåtenhet. Hansel verkar för att öka produktiviteten i den statliga upphandlingen och har i enlighet med sin vision bidragit till att förnya upphandlingsverksamheten inom staten. En kundorienterad arbetsmodell integrerades i verksamheten, vilket avspeglades som ett utmärkt betyg i kundnöjdhet. Utvecklingen av affärsverksamheten löpte enligt planerna, liksom också övergången till digitala verktyg, bland annat för elektronisk konkurrensutsättning. Beredningen av en ny strategi inleddes i maj 2018 i samarbete med Kuntahankinnat.

Fusionen krävde ändring av Hansel-lagen, och en regeringsproposition för detta bereddes vid Finansministeriet och överlämnades till riksdagen i september. Den ändrade lagen trädde i kraft i början av 2019. Ur 1 § ströks bestämmelsen att Hansel helt ägs av staten. Förteckningen över kunderna i 3 § utökades med kommunerna och samkommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan samt deras församlingar. Även offentligrättsliga organ som är underställda de ovannämnda organisationerna kan efter lagändringen vara kunder hos Hansel. Dessutom lades Keva till förteckningen över kunderna.

Fusionen bereddes intensivt under andra halvåret. Flera integrationsgrupper planerade sammanslagningen av affärsverksamheten och administrationen. Under hösten träffades också bolagens styrelser för att diskutera de strategiska riktlinjerna för det nya Hansel. Det visade sig att det ursprungliga fusionsdatumet vid årsskiftet hade satts för tidigt, och fusionen sköts upp till 2019. Som en del av fusionsförberedelserna beslutade Hansels ägare att minska bolagets aktiekapital med 7,5 miljoner euro till 5 miljoner euro. Det gör det möjligt att återbetala kapital till ägaren enligt avtal före fusionen.

Fusionsplanerna gav fart åt moderniseringen av Hansels lokaler i Posthuset till ett aktivitetskontor. Medarbetarna återvände från semestern till en ny och fräsch arbetsplats, och ändringen togs emot positivt.

Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland Finansministeriets program för digitalisering av statens upphandlingar (Handi), Statskontorets projekt Kunskapsspurten, Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino) samt Konkurrens- och konsumentverkets arbetsgrupp som utreder grå ekonomi och offentlig upphandling. Bolaget genomförde flera utvecklingsprojekt av vilka de viktigaste gällde framtagning av e-verktyg för hantering av förenklade upphandlingar för kunder samt ersätta bolagets CRM-system. Finansministeriet gav Hansel uppdraget – och finansiering för uppdraget – att ta fram en ny annonseringskanal för offentliga upphandlingar i Finland. Projektet för tjänsten som kallas Hilma pågår för närvarande.

Juridikenheten och kategorierna hade mycket jobb med att se till att Hansel uppfyllde kraven enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla våren 2018. Med anledning av GDPR gick man igenom ramavtalen och justerade dem enligt förordningen. Avtalsunderlag och modellklausuler utarbetades för nya konkurrensutsättningar. Utbildning om dataskydd ordnades för hela personalen. Insatserna lyckades väl, vilket även konstaterades i en internkontrollrapport som styrelsen lät göra.

Hansels experter har också deltagit i arbetet för att uppdatera dataskyddsklausulerna i JIT-villkoren. Med anledning av lagen om företagshemligheter som trädde i kraft hösten 2018 blev det angeläget att precisera underlagen för anbudsbegäran samt arbetsanvisningarna. Personalen fick också ta del av utbildning om denna lagändring.

Till riksdagen överlämnades 2017 en regeringsproposition (RP 63/2017 rd), enligt vilken landskapen skulle få rätt att anlita Hansels tjänster. I propositionen ingår också vissa preciseringar i Hansels uppgifter, bland annat möjlighet att delta i upphandlingar som har gränsöverskridande intresse samt behandla upphandlingsdata och inhämta information i detta syfte. Riksdagens ekonomiutskott har behandlat propositionen, men behandlingen avslutades då lagstiftningen kring landskapsreformen förföll.

Högsta förvaltningsdomstolens och marknadsdomstolens avgöranden om upphandlingars omfattning samt EU-domstolens dom i mål C-216/ 17 gjorde det nödvändigt att överväga inhämtning av information om kommande upphandlingar hos sådana upphandlande enheter som tillämpar ramavtal samt att noggrannare beskriva upphandlingens omfattning i anbudsbegäran. Motsvarande ändringar i rutinerna kommer att införas under 2019.

Vid utgången av 2018 hade Hansel hänskjutit sju klagomål till marknadsdomstolen, som gällde tre olika konkurrensutsättningar. Tre av dessa klagomål gäller upphandlingsbeslut som strukits till följd upphandlingsrättelse. Dessutom hade bolaget vid utgången av 2018 två oavslutade mål vid högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom är bolaget part i en pågående rättegång i förvaltningsdomstolen gällande handlingars offentlighet. Hansel fick under 2018 två beslut av marknadsdomstolen som avslog överklagan.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Till gruppen hör utöver Hansel även bland annat danska SKI, svenska Kammarkollegiet och SKL Kommentus, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP. I juni 2018 stod Hansel i tur att stå värd för de europeiska inköpscentralernas tvådagsmöte i Finlandiahuset (CPB Network meeting).

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Hansels styrelse antog i januari 2019 bolagets nya strategi som kommer att ses över då fusionen genomförs. Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.