Risker och riskkontroll

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrensutsättningen vid samordnade upphandlingar och avtalshanteringen. Tack vare Hansels solida kompetens om upphandlingslagstiftningen och dess efterlevnad minskas riskexponeringen under konkurrentutsättningsprocessen. Bolaget har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning. Den särskilda riskexponeringen relaterad till ramavtalet Statens El gäller statens elderivat som är i Hansels namn (not 5.2), även om derivatens utfall debiteras oförändrat av kunderna.

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Avtalsleverantörerna övervakas under hela avtalsperioden. Tillsammans med en riskhanteringsexpert genomför bolaget regelbundet ett projekt för identifiering av de största riskerna. Närmare information om resultaten finns i ansvarsrapporten.