Personal och organisation

Hansel hade 95 anställda per 31 december 2018 (31.12.2017: 94 anställda; 31.12.2016: 75 anställda). Den genomsnittliga arbetsinsatsen 2018 var 90 årsverken (2017: 83 årsv.; 2016: 73 årsv.). Ökningen av personalstyrkan beror på bolagets strategiska val att ytterligare stärka kompetensen inom experttjänster och analystjänster. Vid utgången av 2018 var kvinnornas andel av de anställda 55 procent och av ledningsgruppen 50 procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden var 99 procent av anställningarna tillsvidareanställningar (2017: 96 procent; 2016: 100 procent).

Av medarbetarna hade 61 procent en högre högskoleexamen och fem procent hade en lägre högskoleexamen. Likaså hade fem procent en högre yrkeshögskoleexamen och fjorton procent hade en lägre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt tio procent hade en examen på mellanstadiet och fem procent hade ingen yrkesexamen. Hela den fast anställda personalen omfattas av ett resultatpremiesystem. Hansels resultatpremier ligger i linje med finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

År 2018 anställde bolaget tolv nya medarbetare, varav tre på viss tid. Nio medarbetare lämnade bolaget under året. Fem av dem sade upp sig och i fyra fall upphörde en visstidsanställning. Med personer som säger upp sig ordnas en avgångsintervju för att samla in deras åsikter.

De anställdas välbefinnande och arbetsförmåga kartläggs regelbundet med en enkät om arbetshälsan. Enligt den senaste mätningen hösten 2018 hade trivseln blivit bättre: det allmänna betyget var 3,92 på skalan 1–5. Hansel uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin kompetens, och 2018 deltog medarbetarna i medeltal i tre utbildningsdagar. För cheferna ordnas regelbundet utbildning och diskussioner om chefsarbetet.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel principerna för ansvarsfullhet enligt statsrådets riktlinjer. Ansvarsrapporteringen är en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för bolagets insatser på ansvarsområdet.