Inköpscentralens verksamhet

Hansel Ab är statens inköpscentral och dess mål är att åstadkomma besparingar för staten genom att konkurrensutsätta och administrera avtal som gäller samordnad upphandling av tjänster och produkter och erbjuda kunderna experttjänster inom upphandling. Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt vissa andra statliga enheter. Sedan början av 2019 räknas även kommunerna, församlingarna och andra kommunala upphandlande enheter till kunder enligt Hansel-lagen. Lagändringen möjliggör en sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat som enligt planerna kommer att verkställas 2019.

Hansels kunder kan göra upphandlingar utan separat konkurrensutsättning genom att anlita de tjänster som bolaget tillhandahåller. Upphandlingar som genomförs som samordnade upphandlingar genererar betydande besparingar för staten såväl vad gäller priser som processkostnader.

Med sin verksamhet främjar inköpscentralen upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna under konkurrensutsättningarna. Ett ytterligare mål för Hansel är att främja konkurrensen och arrangera konkurrensutsättningar så att marknaden fungerar effektivt. Hansel är för tillfället ett helt statsägt icke-vinstdrivande aktiebolag som är underställt Finansministeriets ägarstyrning. Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för samordnad upphandling av leverantörerna och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. År 2018 var den genomsnittliga serviceavgiften 0,99 procent (2017: 1,04 procent).