Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2018 uppgick det totala beloppet för samordnade upphandlingar via Hansels ramavtal till 895 miljoner euro (2017: 826 miljoner euro). Jämfört med föregående år var det en ökning med 69 miljoner euro, det vill säga 8,3 procent. Mätt i euro skedde de största ökningarna inom kategorierna konsulttjänster, fordonstjänster och lokaltjänster.

Kategorierna energi och kontorstjänster uppvisade en minskning jämfört med året innan. Bolagets omsättning 2018 uppgick till 10,9 miljoner euro (2017: 10,4 miljoner euro). Omsättningen utgjordes av serviceavgifter om 8,9 miljoner euro för samordnade upphandlingar (2017: 8,6 miljoner euro), försäljning av experttjänster för 1,7 miljoner euro (2017: 1,5 miljoner euro) och övriga användningsavgifter och intäkter om 336 000 euro (2017: 297 000 euro). Räkenskapsperiodens resultat 2018 var –672 000 euro (2017: 184 000 euro). Bolagets ekonomiska ställning är stark

Ekonomiska nyckeltal

2018 2017 2016 2015 2014
Samordnade upphandlingar, t € 895 213 826 482 770 533 696 575 714 584
Omsättning, t € 10 922 10 435 9 598 9 072 9 268
Rörelsevinst, t € -686 203 451 388 239
och dess andel av omsättningen, % -6,3 1,9 4,7 4,3 2,6
Räkenskapsperiodens resultat, t € -672 184 406 367 235
Balansomslutning, t € 18 711 19 252 19 150 19 981 17 402
Eget kapital, t € 15 570 16 241 16 057 15 651 15 284
Soliditetsgrad, % 83,2 84,4 83,8 78,3 87,8
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (aktiv arbetsinsats), årsverken 92 90 72 74 77