Resultaträkning

 

1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017
Omsättning 10 922 191,87 10 435 481,52
Övriga rörelseintäkter 388 392,13 179 100,00
Personalkostnader
Löner och arvoden 6 590 081,66 5 868 564,48
Lönebikostnader
Pensionskostnader 1 192 440,9 1 071 733,06
Övriga lönebikostnader 227 103,46 232 761,71
Personalkostnader totalt 8 009 626,02 7 173 059,25
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 88 909,6 52 361,23
Övriga rörelsekostnader 3 897 596,25 3 185 673,90
Rörelsevinst (-förlust) -685 547,87 203 487,14
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Från andra 15 580,16 18 013,30
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till andra -1 883,96 -470,96
Finansiella intäkter och kostnader totalt 13 696,20 17 542,34
Vinst (förlust) före extraordinära poster -671 851,67 221 029,48
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter -671 851,67 221 029,48
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter 99,06 -36 738,95
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -671 752,61 184 290,53