Styrelsens förslag till dispositioner beträffande redovisningsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 671 752,61 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redovisas under eget kapital som balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen och revisorer

På Hansel Ab:s årsstämma 19 april 2018 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Timo Laitinen, överdirektör, Statskontoret, ordförande
  • Anna-Maija Karjalainen,överdirektör, Finansministeriet, vice ordförande
  • Rami Metsäpelto, överdirektör, Trafikverket, ledamot (fr.o.m. 1.1.2019 verkställande direktör för Vessel Traffic Services Finland Ab)
  • Katariina Kemppainen, professor of practice, Aalto-universitetet, ledamot
  • Jukka Hämäläinen, chefsjurist, Hansel Ab, ledamot, personalrepresentant

Styrelsen sammanträdde tio gånger under 2018. Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR, OFR Jorma Nurkkala som huvudansvarig revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verkställande direktör för Hansel.