Nya Hilma är mångsidigare

Hilma, det vill säga tjänsten hankintailmoitukset.fi, kommer att förnyas och betjäna olika användargrupper ännu bättre. Nya Hilma tas i bruk vid ingången av 2020. Översynen leds av Hansel, och i arbetet deltar Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och många andra aktörer.

Hilma är en elektronisk annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Genom Hilma får företag i realtid information om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. Upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena och som finansieras med offentliga medel annonseras i Hilma.

En modernisering av webbplatsen understöder marknadens funktion och underlättar arbetet med offentliga upphandlingar. Riktlinjer för omstruktureringen är mer transparens, fokus på användaren och kontinuerlig utveckling Hilma, som i dag är främst en annonskanal, kommer efter moderniseringen att bättre ta hänsyn till anbudsgivare, samarbetspartner samt sporadiska annonsörer.

”Mer information om kommande upphandlingar stärker speciellt marknadens funktion. Vi vill att det är lätt att delta i anbudsgivning på nya Hilma, och vår förhoppning är att vi genom förändringen får in fler bra anbud från små och medelstora företag”, säger Tiina Luoma, som leder projektet för nya Hilma.

I likhet med den nuvarande versionen kommer även nya Hilma att vara avgiftsfri och tillgänglig för alla upphandlande enheter. Tjänsten kommer också att innehålla möjligheten att prenumerera på aviseringar om intressanta upphandlingar. Det blir också enklare att lägga in annonser i efterskott.

En tjänst som utvecklas

Funktionerna i tjänsten som utformas med fokus på användarna definierades under året i nära samarbete med de framtida användarna. Bland annat representanter för upphandlande enheter och företag ingick i en stödgrupp som inrättades för att stöda utvecklingen av Hilma. Önskemål samlades också in via en webbenkät.

”Gruppen sammanträdde flera gånger under året och bidrog till att lägga en stadig grund utifrån de framtida användarnas önskemål och synpunkter. De rudimentära modellerna för användargränssnittet och användarupplevelsen skapades i ett nära samarbete”, berättar utvecklingschef Timo Rantanen.

Anbudsförfarandet för att bygga upp Hilma slutfördes vid utgången av 2018. Innofactor Business Solutions Oy lämnade offerten med det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Avtalet med Innofactor omfattar bland annat leverans, implementering, underhåll och vidareutveckling av Hilma. Nya Hilma byggs upp på plattformen Microsoft Azure huvudsakligen som en utkontrakterad lösning med plattform som en tjänst (PaaS). Tjänsten utvecklas med hjälp av agila metoder. Hilma ska i framtiden också få öppna gränssnitt som möjliggör mångsidig användning av data. Genom de öppna gränssnitten ska det vara möjligt att importera data från datalagret direkt till organisationernas egna system.

”Vid utvecklingen av Hilma måste vi också ta hänsyn till EU-utvecklingsprojekten, såsom bland annat utvecklingen inom e-upphandling, ESPD-formuläret och reformen av tjänsten Tenders Electronic Daily”, säger Timo Rantanen.