Vi arbetar för innovation och hållbar utveckling

Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling inrättades 2018. Kompetenscentret bistår och handleder upphandlande enheter med att genomföra och utveckla hållbar och innovativ offentlig upphandling. Centrets mandattid pågår till 2021.

Hansel är med i nätverket tillsammans med Motiva, Business Finland, KL-Kuntahankinnat, Kommunförbundet, Sitra, Finlands miljöcentral och VTT. Hansel bidrar med sin kompetens om upphandlingsverksamheten inom statsförvaltningen, utveckling av upphandlingsverksamheten och hanteringen av upphandlingsprocesser. Nätverket förfogar över Hansels omfattande expertis, från analytiker till konsulter och utvecklingschefer.

Kompetenscentret bistår offentliga upphandlande enheter från beredning av upphandlingen till avtalsuppföljning. Verksamhetsformerna har delats in i servicepaket som erbjuds de upphandlande enheterna.

Servicepaketet för strategisk ledning och mätning av upphandlingar erbjuder sparringhjälp till upphandlande enheters ledning och sprider information om mätning av upphandlingens effekter. Målet är att förstärka upphandlande enheters förståelse för strategins betydelse och bidra till att upphandlingsverksamheten blir en strategiskt viktig och systematiskt ledd funktion inom organisationen. Genom servicepaketet har Hansel varit med om att utarbeta enkäter som kartlägger den riksomfattande startnivån och planera upplägget för en färdplan för de upphandlande enheternas strategiinsatser.

Nätverket förfogar över Hansels omfattande expertis, från analytiker till konsulter och utvecklingschefer.

Beställargrupperna faciliterar växelverkan mellan upphandlande enheter som är intresserade av samma teman kring hållbar och innovativ offentlig upphandling. Dessutom uppmuntrar kompetenscentret den offentliga förvaltningen och leverantörerna att ingå Green deal-avtal. Hansel har deltagit i utvecklargrupperna med sin expertis. Hansel främjar verksamheten i utvecklargrupperna med fokus på socialt ansvar, möjligheterna att tillämpa innovationspartnerskap som förfarande vid upphandling samt hållbar och innovativ händelsehantering.

Servicepaketet för kompetensutveckling i de upphandlande enheterna inleddes med en kompetenskartläggning i enheterna, rekrytering av förändringsagenter ute i regionerna samt planering av coachningarna. Andra former av kompetensutveckling är vägledning för de upphandlande enheterna och sammanställning av exempelmaterial. Hansels gedigna coachnings- och utbildningsexpertis ger en bra grund för arbetet. Genom samarbete med läroanstalter når kompetenscentret också ut till blivande upphandlingsexperter.

Kompetenscentrets effekter märks också utanför Finland. År 2018 höll experter från Hansel anföranden inom ramen för kompetenscentret vid konferensen EcoProcura 2018 i Nederländerna och på en konferens om socialt ansvar i London. Möjligheterna för internationellt samarbete framhävs ytterligare genom Finlands EU-ordförandeskap.

Ett fungerande nätverk är mer än summan av delarna. Medlemsorganisationerna i kompetenscentret ligger i framkant inom upphandlingsverksamheten i Finland. Hansels mål i nätverket är att styra statsförvaltningens och kommunernas upphandling i en hållbarare och mer innovativ riktning. Genom den offentliga upphandlingens betydelse och inköpsvolym får arbetet i kompetenscentret systemisk samhällsspridning varigenom det bidrar till bättre samarbete mellan den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och kunderna – både i dag och i framtiden.

Konkurrensutsättning öppnade portarna till exportmarknaden
Finnpilot Pilotage, som levererar riksomfattande lotstjänster samt sköter andra uppgifter för lotsning, sjöfartssäkerhet och sjöfartsverksamhet, upphandlar varor och tjänster som anknyter specifikt till bolagets verksamhet.