Bra trivsel på Hansel

Bolaget mäter personalnöjdheten med 1,5 års intervaller. Resultaten från mätningen hösten 2018 visade på en tydlig förbättring i trivseln på arbetsplatsen. Cheferna fick beröm för att de var tillgängliga och litade på sina team. Medarbetarna upplevde också oftare att deras arbetsinsats värdesattes. En klar förbättrings sågs i entusiasmen och den positiva inställningen till arbetet.

Medarbetarna upplevde också oftare att deras arbetsinsats värdesattes.

Däremot bör vi bli bättre på att hantera förändringar. Speciellt i fråga om beredningen av fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat saknade medarbetarna kommunikation och delaktighet. Dessutom önskade man att alla på Hansel modigare skulle ta itu även med svåra frågor.

Belöning

Hansel följer det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Alla arbetstagare med fast anställning är efter prövotiden med i resultatbonussystemet. Styrelsen fastställer resultatbonusmålen och resultatbonus för Hansel-medarbetarna är högst 15 procent av årslönen. En resultatbonus för exceptionellt goda prestationer av bolaget och en löntagare kan betalas ut till en medlem i ledningsgruppen, vilken högst kan uppgå till 30 procent av årslönen.

Under 2018 var grunden för utbetalning av resultatpremier kundnöjdhet och personliga prestationer i enlighet med bolagsstyrelsens beslut. En resultatbonusreservering på 740 000 euro exklusive sociala avgifter har gjorts i bokslutet för år 2018. Resultatbonus betalas ut i april 2019. Visstidsanställda omfattas inte av belöningssystemet. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.

Utbetald resultatbonus (exkl. sociala avgifter)

2018 2017 2016 2015 2014
tusen euro 660 511 551 505 492