Personalstyrkan närmar sig 100

 

Hansels personalstyrka fortsatte att växa 2018 och vid utgången av året hade bolaget 95 anställda. Under året rekryterades tolv nya medarbetare och nio anställningar avslutades, varav fem personer sade upp sig och i fyra fall gick tidsbundna anställningar ut. Till bolagets rutiner hör att ordna en avgångsintervju med medarbetare som sagt upp sig och på detta sätt utreda hur de har trivts i arbetet, vad de anser Hansel kan bli bättre på och ge dem möjlighet att ge respons.

Närmare information finns i statistiken över vissa valda nyckeltal under en period på fem år.

Antal anställda

2018 2017 2016 2015 2014
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (årsverken) 92 90 72 74 77
Medelantal anställda vid räkenskapsperiodens slut (årsverken) 90 83 73 73 75
Antal anställda per 31 december 95 94 75 76 80
Antal tillsvidareanställda per 31 december 94 90 75 74 77
Antal visstidsanställda per 31 december 1 4 0 2 3
Visstidsanställda på heltid per 31 december 0 3 0 0 2
Visstidsanställda på deltid per 31 december 1 1 0 2 1
Heltidsanställda (tillsvidare och på viss tid) per 31 december 92 91 73 74 79
Föräldra-/vårdlediga i medeltal 3 2 1 1 2
Tillsvidareanställda per 31 december, % 98,9 95,7 100,0 97,4 96,2
Tillsvidareanställda per 31 december, % 1,1 4,3 0,0 2,6 3,8

Könsfördelning

2018 2017 2016 2015 2014
Män 43 45 36 38 34
Kvinnor 52 49 39 38 45

Medellängd på anställning

Arbetsår 2018 2017 2016 2015 2014
40 eller mer 2 2 2 2 5
30–39 3 3 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 23 21 16 15 9
4–9 25 26 31 32 33
1–3 33 15 14 19 23
mindre än ett år 9 27 9 5 6
Personalstyrka sammanlagt 95 94 75 76 79

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2018 2017 2016 2015 2014
Nya anställningar 12 28 10 8 11
varav visstidsanställningar 3 5 1 5 6
Avslutade anställningar 9 10 11 11 10
varav pensionerade 0 1 0 3 1
Avslutade visstidsanställningar 4 1 2 4 5
Medarbetare sagt upp sig 5 8 9 3 4
Medarbetare sagts upp 0 0 0 1 0
Genomsnittlig omsättning, % 11,1 20,2 14,0 12,5 13,1
Avgångsomsättning, % 9,5 10,6 14,7 14,5 12,5
Avgångsomsättning, egen uppsägning, % 5,3 8,5 12,0 3,9 5,0

Nya anställda

Män Kvinnor 30 år eller under 31–39 år 40–49 år över 50 år
25 % 75 % 33 % 33 % 17 % 17 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2018 2017 2016 2015 2014
Antal olycksfall som orsakat frånvaro (per år) 2 2 5 4 2
Antal olycksfall under arbetstid (per år) 2 2 1 1 1
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro, inkl. vård av sjukt barn (dagar/årsverken) 2,2 3,5 6,1 9,7 9,0
Sjukfrånvaro, exkl. vård av sjukt barn (dagar/årsverken) 1,8 3,1 5,0 8,6 7,6
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro, exkl. vård av sjukt barn (dagar/årsverken) 1,8 2,1 2,6 3,0 2,5
Sjukfrånvaro totalt, exkl. vård av sjukt barn (årsverken) 0,7 1,1 1,6 2,7 2,4
Sjukfrånvaro i procent, inkl. vård av sjukt barn 1,0 1,5 2,6 4,1 3,8
Sjukfrånvaro i procent, exkl. vård av sjukt barn 0,8 1,3 2,1 3,6 3,4
Hälso- och sjukvårdsutgifter (€/person/år) 305 351 465 657 721
Rekreationsutgifter (€/person/år) 407 260 397 314 456

Utbildning

2018 2017 2016 2015 2014
Högre högskoleexamen (%) 61 61 61 63 58
Lägre högskoleexamen (%) 5 7 7 5 3
Högre yrkeshögskoleexamen (%)* 5 3
Lägre yrkeshögskoleexamen (%) 14 11 12 12 10
Examen på mellanstadiet + övriga examina (%) 10 13 13 15 19
Ingen yrkesexamen (%) 5 5 7 5 10
Utbildningsdagar (dagar/person/år)** 3 5 5 5 4
Utbildningsdagar, chefer (dagar/person/år) 5 8 6 9 8
Utbildningsdagar, övriga (dagar/person/år) 3 4 4 4 5
Utbildningsdagar, kvinnor (dagar/person/år) 3 5 4 5 5
Utbildningsdagar, män (dagar/person/år) 3 4 5 5 6
Köpta utbildningstjänster (€/person/år) 1 085 1 622 1 196 1 339 745
*Högre yrkeshögskoleexamen redovisas från och med 2017, under tidigare år gjordes ingen uppdelning av examina.
**Från och med 2017 redovisas utbildningsdagar dividerade med medelantalet anställda (arbetsprestation), tidigare år dividerade med antal heltidsanställda per 31 december.

Kollektivavtal och samarbetsverksamhet med personalgrupperna

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram av PALTA ry (Arbetsgivarna för servicebranscherna) och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet gäller tills vidare. Bolagets personal med undantag för verkställande direktören omfattas av kollektivavtalet. I enlighet med kollektivavtalet representeras personalen av en förtroendeman, som personalen väljer inom sig, och hens ersättare.

Personalens intressen bevakas också av en personalförening (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), som hör till De Högre Tjänstemännen YTN rf. Ungefär hälften av de anställda på Hansel är fackanslutna. Kollektivavtalet och anvisningar gällande anställningar finns på bolagets intranätsidor.