Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna anger grunden för förfaringssättet för Hansels medarbetare. Riktlinjerna har antagits av bolagets styrelse och verkställande direktören ska se till att reglerna förankras genom bolagets ledningssystem. De etiska riktlinjerna gäller bolagets alla anställda. Nya arbetstagare får ta del av riktlinjerna som en del av introduktionsprogrammet På samma gång diskuteras etiken i den egna befattningen.

Direktörerna och cheferna ska säkerställa att

 • alla bemöts lika och att arbetsuppgifterna fördelas jämlikt
 • arbetsgemenskapen presterar bra och är effektiv
 • ingen diskriminering, mobbning eller annat osakligt beteende förekommer inom arbetsgemenskapen
 • säkerheten i arbetet och arbetarskyddet fungerar
 • man ingriper i eventuella missförhållanden.

De anställda ska se till att

 • arbetsuppgifterna sköts ändamålsenligt och utan dröjsmål
 • arbetsgemenskapens arbetsinstruktioner följs
 • inga intressekonflikter relaterade till arbetsuppgifter uppstår och att chefen informeras omedelbart om eventuella intressekonflikter
 • arbetsgemenskapens spelregler respekteras och att alla bemöts sakligt inom arbetsgemenskapen.

Regler för samarbete med intressentgrupper:

 1. Deltagande i utbildning, sociala eller kulturella evenemang och motsvarande tillställningar vilka arrangeras av intressentgrupper tillåts endast med skriftligt tillstånd av chefen. De som verkar inom kundsamarbete behöver dock inte chefens tillstånd för att delta i utbildningar som anordnas av kunder. När tillståndet begärs, ska medarbetaren informera chefen om huruvida avsikten är att använda arbetstid för att delta i evenemanget. Hansel betalar alltid eventuella kostnader för resa och logi.
 2. Det är inte tillåtet att upprepade gånger delta i evenemang som arrangeras av samma leverantör eller intressentgrupp.
 3. Gällande personliga gåvor kan endast sedvanliga affärsgåvor och med dem jämförbara gåvor med rimligt värde godkännas. Alla typer av korruption och mutor är absolut förbjudna.
 4. Under konkurrensutsättningar är det i regel inte tillåtet att delta i evenemang som anordnas av företag som deltar i konkurrensutsättningar, acceptera inbjudningar från dessa företag eller ta emot andra gåvor än eventuella julhälsningar.
 5. Inom Hansel används en lista över evenemang och gåvor, där anställda ska anteckna evenemang och mottagna gåvor vars värde är minst 15 euro. Medarbetare ska lägga till en anteckning genast efter att tillstånd för deltagande har beviljats eller gåvan mottagits.
 6. Våra anställda får inte utnyttja information som de fått i sina arbetsuppgifter för att eftersträva personlig vinning och får inte föra sådan information vidare. Vi skyddar våra leverantörers och kunders affärshemligheter.

Regler om jäv och förseelser:

Bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen (434/2003) är inte direkt tillämpliga på Hansels verksamhet, men bestämmelserna i förvaltningslagen och tolkningen av dem är dock av allmän betydelse vid upphandling. Eftersom en majoritet av Hansels kunder följer förvaltningslagen förväntas även Hansel följa förvaltningslagens principer. I sin verksamhet beaktar Hansel även tillämpliga delar av rekommendationerna i Statens tjänstemannaetiska delegations rapport (3/2014).

För Hansel kan jäv uppkomma till exempel vid rekrytering, då en anställd hos en leverantör börjar arbeta på Hansel. Vi följer principen enligt vilken den anställda inte ska hantera ärenden för tidigare arbetsgivare eller dennes samarbetspartner eller konkurrenter direkt efter att ha påbörjat en ny anställning. För bisysslor krävs tillstånd av verkställande direktören.

Den mest typiska och vanligaste situation som inbegriper jäv uppstår om en nära anhörig till en expert på Hansel eller en person som hör till den närmaste kretsen har ett intresse i upphandlingen. Enligt riktlinjerna om jäv ska den anställda i detta fall inte delta i konkurrensutsättningen.

Hansels experter föreläser regelbundet på evenemang som anordnas av intressentgrupper. Bolaget förhåller sig positivt till att medarbetarnas kompetens inom upphandlingsbranschen utnyttjas i stor utsträckning bland intressentgrupperna.

Medarbetare kan hamna i situationer då det finns tecken på eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen. Det kan exempelvis handla om prisöverenskommelser, uppdelning av marknaden eller missbruk av dominerande ställning på marknaden. Om experten misstänker brott mot konkurrenslagstiftningen ska hen uppmärksamma bolagets juridiska chefs på ärendet.