Vi bekämpar korruption

Hansels verksamhet är förankrad i krav på opartiskhet, oberoende, insyn och likabehandling, vilka följer delvis direkt från upphandlingslagen. Våra etiska riktlinjer, detaljerade arbetsanvisningar och projektkoncept utgör ramarna för interna processer som medarbetarna ska följa.

Konkurrensutsättningarna sköts alltid av team och medarbetarna ska ha en låg tröskel för att självmant anmäla jäv vid eventuella intressekonflikter. Medan upphandlingen pågår minimerar vi kommunikationen med anbudsgivarna. Vi är övertygade om att vi genom att centralisera upphandlingskompetensen och etablera standardiserade koncept effektivt kan motarbeta korruption i olika former.

Upphandlingslagen ska bland annat främja en effektiv användning av offentliga medel och den omfattar i Finland upphandlingar med ett årligt värde av 30 miljarder euro. I upphandlingslagen (80 §) räknas upp obligatoriska grunder för uteslutning, vilket innebär att om en anbudsgivare har gjort sig skyldig till ett brott som nämns i bestämmelsen och genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för det, ska den uteslutas ur anbudsförfarandet. Utdrag ur brottsregistret kontrolleras vid konkurrensutsättningarna. I lagen räknas dessutom upp flera prövningsbaserade grunder för uteslutning (81 §), vars tillämpning är en mer komplicerad fråga.

Hansel har satsat på att främja öppenhet vid upphandling.

Genom lagändringarna 2017 har offentliga upphandlande enheter tillgång till uppgifter i myndighetsregister för att kunna kontrollera att anbudsgivarna uppfyller lämplighetskraven. Hansel använder ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem som automatiskt kontrollerar uppgifterna mot myndigheternas register, med undantag för straffregisterutdrag. Det är ledsamt att man även i upphandlingsvärlden råkar ut för oetisk och till och med olaglig verksamhet, men å andra sidan har den effektivare tillsynen och myndighetssamarbetet gjort det lättare att ingripa i den.

Hansel har satsat på att främja öppenhet vid upphandling genom tjänsten Tutkihankintoja.fi på uppdrag av Finansministeriet. Genom tjänsten får allmänheten insyn i fakturamaterial om statens inköp på ett lättbegripligt sätt. Samma data finns också i tjänsten avoindata.fi. Tjänsten redogör dessutom för Hansels egna kostnader, och i framtiden välkomnar vi också kommunala organisationer till tjänsten. Våra kunder får ännu noggrannare analyser av sina upphandlingar i tjänsten Upphandlingspuls som beskrivs närmare i Planering ger bättre kontroll på upphandlingen.

Hansel har verkat för att främja övergången till standardiserade e-fakturor i Finland och understött bland annat beredningen av ny lagstiftning på området. E-fakturering motverkar den grå ekonomin, och tills vidare har det inte uppdagats några elektroniska bluffakturor i Finland. Hansel har redan i ett tiotal år krävt e-fakturering i sina ramavtal.

Koll på leverantörernas ekonomi
Under ramavtalens giltighetstid följer Hansel upp vissa ekonomiska och juridiska indikatorer för avtalsleverantörerna samt att dessa uppfyller sina åtaganden enligt lagen om beställarens ansvar.