Tillgänglighet och ansvar gäller även mötesplatser

År 2018 konkurrensutsatte Hansel för sina kunder ett ramavtal om mötes- och evenemangslokaler för möten, evenemang och rekreation i Finland.

Genom konkurrensutsättningen ville man försäkra sig om att det finns mötesplatser att tillgå runtom i Finland och att företag och företagare oavsett storlek kunde delta i konkurrensutsättningen. Av de valda avtalsleverantörerna var 85 procent, det vill säga 65 företag, små och medelstora företag. De nästan 200 möteslokalerna som ingår i avtalet är belägna runtom i Finland, och den geografiska spridningen motsvarar kundernas behov.

Mötesbokningstjänsten hittar den lämpligaste lokalen

På alla mötesplatser som tagits med i avtalet ska både de allmänna utrymmena och mötes- och inkvarteringsrummen om möjligt vara lämpade för rörelsehindrade. Dessutom är det i över etthundra möteslokaler möjligt att ordna evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i enlighet med Invalidförbundets tillgänglighetskriterier (Helppo liikkua). Kriterierna gäller bland annat evenemangsplatsens förbindelser till kommunikationer, öppen passage i och till lokalen samt inredningen och belysningen i lokalen.

Hansels kunder kan boka möteslokaler via en tjänst som finns på Hansels webbplat och särskilt rikta in sökningen på tillgängliga lokaler.

”Det händer att våra kunder ordnar möten och evenemang där en del av deltagarna har nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga. Då är det viktigt att man tänker på tillgängligheten redan i början av planeringen. Det nya ramavtalet svarar nu bättre på kundernas behov i detta avseende”, säger kategorichef Minna Isoherranen som var med om att förbereda konkurrensutsättningen.

Minimikraven på möteslokalerna inbegriper också miljöansvar och socialt ansvar. Det görs bland annat mätningar av förbrukningen av värme, el och vatten i lokalerna och man försöker också minska matsvinnet. I fråga om socialt ansvar ska man på mötesplatserna se till likabehandling av personalen, och trakasserier eller annat osakligt beteende på arbetsplatsen ska inte tolereras över huvud taget.