Vi utredde ansvarsauditering

Vi gör i samband med konkurrensutsättningen en omfattande utredning av ansvarsfrågorna och ställer upp olika kriterier för dem. Det problematiska är att följa upp att kriterierna uppfylls under avtalstiden, speciellt i fråga om miljöansvar och socialt ansvar. För uppföljning av det ekonomiska ansvaret har vi automatiska processer.

Under 2018 gjorde vi en utredning av ansvarsauditeringar. Vi gjorde ett besök till kollegerna i Sverige och studerade hur de genomför hållbarhetsrevisioner genom att anlita aktörer på den privata sektorn. Syftet med utredningen var att se om det finns sådana aktörer i Finland och bedöma deras kompetens inom ansvarsauditering.

I Finland finns flera företag som har erfarenhet av ansvarsauditering.

Resultaten av utredningen var uppmuntrande. I Finlands finns flera företag med erfarenhet av ansvarsauditering och en del av dem har också certifikat för verifiering. En del är finländska företag, och en del är utländska organisationers dotterbolag i Finland. Många företag har omfattande nätverk som gör det möjligt att granska leveranskedjor även i högriskländer.

Företagen inom branschen förhöll sig positivt till Hansels förfrågan, och några företag uttalade sig i uppmuntrande ordalag om att även den offentliga sektorn skulle börja använda hållbarhetsrevisioner. Enligt vår uppfattning är det huvudsakligen stora internationella företag på den privata sektorn som gör hållbarhetsrevisioner i Finland.

År 2017 tog Hansel för första gången vid konkurrensutsättning fram en omfattande Code of Conduct för avtalsleverantörerna. Uppförandekoden innehåller också möjligheten till hållbarhetsrevisioner. Enligt avtalsvillkoren kan resultaten från hållbarhetsrevisionen också delas med andra inköpscentraler som är verksamma inom EU. Vi har för avsikt att för första gången pilottesta hållbarhetsrevision under 2019.