Strategi och vision

Hansels vision 2016–2018 har varit att vara en förnyare av upphandlingsverksamheten. Bolagets strategiska mål är kopplade till systematiska och välstyrda statliga upphandlingar som genomförs på ett ansvarsfullt och kundorienterat sätt genom att utnyttja elektroniska arbetsredskap. Ursprungligen skulle strategin som Hansels styrelse antog i maj 2016 gälla till 2020, men med anledning av beredningen av en fusion av Hansel och det kommunala upphandlingsbolaget KL-Kuntahankinnat inleddes en översyn av strategin redan 2018 och i januari 2019 antog styrelsen en ny strategi för 2019–2022. I strategiarbetet deltog ledningsgrupperna samt bägge bolagens styrelser och personal.

Hansel utökade i enlighet med strategin utbudet av expertservice och började tillhandahålla upphandlingsverksamhet som service. Det innebär att en liten upphandlingsenhet kan lägga ut en del av upphandlingsverksamheten till Hansel. Genom utveckling av analys- och rapporteringsverktygen för upphandlingsstyrningen kunde Hansel erbjuda ett större urval anknutna tjänster till kunderna, bland annat genom att lansera ett nytt webbverktyg. Utbudet av samupphandling utökades med dynamiska upphandlingssystem som möjliggör större flexibilitet. De är speciellt väl lämpade för sektorer och marknader med snabba förändringar.

 

 

Ansvarsaspekter är en fast del av Hansels styrning. I samordnade upphandlingar ingår ansvarsrelaterade krav, och dessutom ges kunderna stöd i att själv ta hänsyn till ansvarsfrågor i egna upphandlingar. År 2018 tillämpades Code of Conduct för socialt ansvar vid upphandlingen av kontorsmöbler. Inom Hansels egen verksamhet är ansvarsaspekterna kopplade till en reducering av miljökonsekvenserna, god ekonomiförvaltning, effektiv resursanvändning, arbetshälsa samt utveckling av kund- och leverantörsnöjdheten.

Hansel deltar aktivt i flera gemensamma utvecklingsprojekt för statskoncernen. Av dessa digitaliserar Handi-programmet den statliga upphandlingen på ett övergripande plan, Kunskapsspurten revolutionerar den offentliga förvaltningen med kunskapsledning och det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino) fokuserar på påverkan och ansvar vid upphandling.

 

Hansel Ab
Hansel är ett icke-vinstdrivande statsägt aktiebolag, vars mål är att generera besparingar för staten med en resultatgivande upphandlingsverksamhet.