GRI-index

Hansels ansvarsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.

 

 

Organisationsprofil
GRI-referens GRI-upplysning Hänvisning Reservation/kommentar
102-1 Organisationens namn Hansel Ab
102-2 Viktigaste verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Hansel Ab
102-3 Huvudkontorets lokalisering Tjänster och organisation
102-4 Lokalisering av verksamheten Tjänster och organisation
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Hansel Ab
102-6 Marknadsnärvaro Hansel Ab
102-7 Organisationens storlek Tjänster och organisation
102-8 Information om personalstyrka Personalstyrkan närmar sig 100
102-9 Leverantörskedja Många leverantörer vid samordnad upphandling
102-10 Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja Ny tjänst för kunder inom samordnad upphandling
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Styrning av ansvarsarbetet
102-12 Externa initiativ Vi arbetar för innovation och hållbar utveckling
102-13 Medlemskap i organisationer och intresseorganisationer Hansel Ab
Strategi
102-14 Kommentar från verkställande direktören Verkställande direktören har ordet
Etik och integritet
102-16 Värdegrund och affärsprinciper Strategi och vision
Etiska riktlinjer
102-17 Mekanismer för råd och kommunikation avseende etik Etiska riktlinjer
Styrning
102-18 Styrningsstruktur Tjänster och organisation
102-19 Delegering av ansvar Styrning av ansvarsarbetet
102-20 Ansvar på ledningsnivå och rapporteringsrelationer Styrning av ansvarsarbetet
102-21 Processer för samråd mellan ansvarspersoner och intressenter Vi arbetar för innovation och hållbar utveckling
102-22 Styrelsens och ledningsgruppens sammansättning och kunnande om företagsansvar Tjänster och organisation
102-23 Styrelseordförandens övriga ledningsåtaganden Tjänster och organisation
102-24 Urvalsprocess för styrelse och ledningsgrupp Tjänster och organisation
102-25 Intressekonflikter Etiska riktlinjer
102-26 Styrelsens och ledningsgruppens roll i arbetet med att fastställa och följa upp syfte, värderingar och strategi samt målen för företagsansvar Tjänster och organisation;
Strategi och vision
102-29 Styrelsens och ledningsgruppens roll i identifiering och styrning av konsekvenser, risker och möjligheter Styrning av ansvarsarbetet
102-31 Frekvens för bedömningar av konsekvenser, risker och möjligheter Styrning av ansvarsarbetet
102-37 Intressenternas delaktighet i att fastställa ersättningen Bra trivsel på Hansel
Intressentrelationer
102-40 Förteckning över intressentgrupper Väsentlighetsanalys
102-41 Kollektivavtal Personalstyrkan närmar sig 100
102-42 Identifiering och urval av intressenter Väsentlighetsanalys
102-43 Metoder för intressentdialog Medarbetarna delar med sig av sitt kunnande
102-44 Frågor som lyfts fram av intressenterna Väsentlighetsanalys
Redovisningsprinciper
102-45 Enheter som ingår i koncernbokslutet Bolagets årsredovisning täcker hela verksamheten. Hansel är inte en koncern.
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar Väsentlighetsanalys
102-47 Frågor som identifierats som väsentliga Väsentlighetsanalys
102-48 Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Väsentlighetsanalys
102-49 Förändringar i redovisning Väsentlighetsanalys
102-50 Redovisningsperiod Styrning av ansvarsarbetet
102-51 Senaste redovisning Styrning av ansvarsarbetet
102-52 Redovisningscykel Styrning av ansvarsarbetet
102-53 Kontaktperson för frågor Styrning av ansvarsarbetet
102-54 Förenlighet med GRI Standards Styrning av ansvarsarbetet
102-55 GRI innehållsindex GRI innehållsindex
102-56 Externt bestyrkande Oberoende bestyrkanderapport

 

Hansels väsentlighetsteman
GRI-referens GRI-upplysning Hänvisning Väsentlighetstema
103 Ledningspraxis Styrning av ansvarsarbetet
103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar Väsentlighetsanalys
103-2 Förklaring av ledningsmetod och dess komponenter Väsentlighetsanalys
103-3 Bedömning av ledningsmetodens effekt Styrning av ansvarsarbetet;
Vi utredde ansvarsauditering
Ekonomiskt resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Spara offentliga medel;
Förberedelser för en sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat
Besparingar för staten
Indirekta ekonomiska effekter
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Koll på leverantörernas ekonomi Bekämpa ekonomiska oegentligheter
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Vi arbetar för innovation och hållbar utveckling;
Konkurrensutsättning öppnade portarna till exportmarknaden
Innovativ offentlig upphandling
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Elektronisk konkurrensutsättning är dagens melodi;
E-underskrift effektiviserar verksamheten;
Planering ger bättre kontroll på upphandlingen
Utnyttja digitalisering
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Aktiv påverkan nationellt och inom EU Påverka lagstiftningen
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Medarbetarna delar med sig av sitt kunnande;
Hansel möjliggör möten inom upphandlingssektorn
Kompetensspridning
Upphandlingsrutiner
204-1 Lokala leverantörers andel av inköpen Många leverantörer vid samordnad upphandling;
Miljöaspekter vägde tungt vid taxiupphandling
Fungerande marknad

Hansel mäter inte andelar för leverantörer, utan för regionalt konkurrensutsatta ramavtal inklusive antalet leverantörer som omfattas av avtalen.

Antikorruption
205-1
205-2
Verksamheter som utvärderats för korruptionsrisk;
Utbildning avseende motverkan av korruption
Vi bekämpar korruption;
Etiska riktlinjer
Bekämpa ekonomiska oegentligheter
Miljöbedömning av leverantörer
308-1 Procentuell andel nya leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier Miljömärkning är bevis på ett ansvarsfullt ramavtal; Hållbara material och tillsyn över arbetsförhållanden;
Tillgänglighet och ansvar gäller även mötesplatser;
Hansel utvecklar upphandlingsverksamheten som medlem i LOGY rf
Ansvar i samordnad upphandling
Anställning
401-1
401-2
Antal och andel nyanställda totalt samt personalomsättning, Anställningsförmåner för heltidsanställd personal Personalstyrkan närmar sig 100;
Nya förmågor i vår skara av toppexperter;
Flexmöjligheter för vardagen;
LaaS på Hansel
En god arbetsplats
Utbildning
404-1 Utbildningsdagar Personalstyrkan närmar sig 100 Kompetensspridning
Mångfald och jämställdhet
405-1 Mångfald inom ledningsorganen och bland anställda Tjänster och organisation;
Styrelsens förslag till dispositioner beträffande redovisningsperiodens resultat
En god arbetsplats
Mänskliga rättigheter
412-3 Antal och procentuell andel betydande investeringsavtal som innehåller villkor relaterade till de mänskliga rättigheterna eller som är förbundna till människorättsbedömning Hållbara material och tillsyn över arbetsförhållanden;
Tillgänglighet och ansvar gäller även mötesplatser;
Vi utredde ansvarsauditering;
Hansel utvecklar upphandlingsverksamheten som medlem i LOGY rf
Ansvar i samordnad upphandling

Inom socialt ansvar pilottestar Hansel implementering av code of conduct i sina avtal. Uppförandekod har använts vid två samordnade upphandlingar.

Kundintegritet
418-1 Underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata Många metoder för bättre informationssäkerhet;
Intern revision granskade GDPR-rutinerna
Informationssäkerhet
Egen indikator: personalnöjdhet Bra trivsel på Hansel En god arbetsplats

Väsentlighetsanalys