Formler för nyckeltal

 

Soliditetsgrad, % = Eget kapital x 100
Balansomslutning − erhållna förskott
(Antal nyanställda 1.1–31.12 +
Genomsnittlig omsättning, % = Antal avgående personal 1.1–31.12)/2 x 100
Personalstyrka 31.12
Avgångsomsättning, % = Antal avgående personal 1.1–31.12 x 100
Personalstyrka 31.12
Avgångsomsättning, egen uppsägning, % = Antal personal som sagt upp sig 1.1–31.12 x 100
Personalstyrka 31.12
Sjukfrånvaro i procent = Antal sjukfrånvarodagar under redovisningsperioden 1.1–31.12 x 100
Teoretisk regelbunden arbetstid under redovisningsperioden 1.1–31.12