Styrning av ansvarsarbetet

Ansvarsfrågor är starkt integrerade i Hansels strategi, och på samma sätt som digitalisering, kompetens, innovation och effektivitet ses ansvarsaspekten som ett delområde som kan genomsyra hela verksamheten. I ledningsgruppen har ansvarsfrågorna inkluderats i befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören, som fungerar som ordförande för bolagets grupp för ansvarsfrågor.

Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består av experter inom organisationens olika områden. Gruppen består av personer från ekonomiförvaltningen, juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensutsättningsenheten och kommunikationen. Utgångspunkten för ansvarsarbetet är bolagets strategi, som genomförs i form av olika projekt och åtgärder.

 

 

Ansvarsgruppen ansvarar också för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser. År 2018 inleddes beredningen av en ny modell för integrering av ansvar i konkurrensutsättningar med fokus på slutresultatet. Modellen tar bättre hänsyn till de tre ansvarskomponenterna, och den ska integreras i konkurrensutsättningsprocessen under 2019.

En viktig del av ansvarsarbetet utgörs av att ge information om ansvarsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för konkurrensutsättningsprojekt. Medlemmarna i gruppen deltar i evenemang och utbildningar för intressentgrupper, där ansvarsfrågor behandlas. Därtill fungerar medarbetare från Hansel som utbildare i olika sammanhang.

Hansel har också samarbete kring ansvarsfrågor med inköpscentraler i andra länder. I synnerhet det nordiska samarbetet ska fördjupas vad gäller informationsspridning och utbyte av erfarenheter. Samarbetet med medborgarorganisationer har också utökats.

Tyngdpunkterna för Hansels ansvarsarbete har definierats i en väsentlighetsmatris som uppdaterades för föreliggande rapport.

Hansels ansvarsrapport

Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvars­arbetet presenteras i form av en ansvars­rapport som årligen ges ut på finska, svenska och engelska. Hansels ansvarsrapport har integrerats i års­berättelsen. Vad gäller ansvarsrapporteringen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter, intressanta händelser och resultaten i fråga om ansvar för 2018. Ansvarsrapporten om 2017 publicerades 19 april 2018. Rapporteringen bygger på den internationella redovisningsmodellen GRI Standards.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsentlighetstema, vilken GRI Standard som tillämpats samt hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Foto: Lasse Lecklin, Aki Rask, iStock. Personerna på fotografierna i årsberättelsen är experter på Hansel.

Mer information lämnas av följande kommunikationsmedarbetare på Hansel:

Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289

Laura Helle
expert, marknadsföringskommunikation
laura.helle@hansel.fi
tfn 029 4444 242

Hansels ansvarsrapport finns på vuosikertomus2018.hansel.fi (på svenska arsberattelse2018.hansel.fi och på engelska annualreport2018.hansel.fi). Ansvarsrapporten publiceras för sjätte gången endast som webbversion och den har verifierats av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.

Väsentlighetsanalys
Ansvarsarbetet på Hansel och kommunikationen om den bygger på en väsentlighetsmatris som styr tillämpningen av GRI Standards på bolagets rapportering.
Etiska riktlinjer
De etiska riktlinjerna lägger grunden för hur vi på Hansel ska arbeta. Riktlinjerna har antagits av bolagets styrelse och verkställande direktören ska se till att reglerna förankras genom bolagets ledningssystem.
Formler för nyckeltal